Σε αυτό το άρθρο, θα βρείτε ένα πάντα ενημερωμένο έγγραφο με την πολιτική μας και τους όρους κράτησης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες σε αυτό το άρθρο. Η Πολιτική Απορρήτου εμφανίζεται στη δεύτερη σελίδα αυτού του άρθρου.

Όροι Χρήσης

1.1. Η ιστοσελίδα (“Ιστοσελίδα”) https://explor.gr/ που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως η «Ιστοσελίδα», είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Εταιρεία με την επωνυμία ΓΚΟΥΦΑΣ ΠΛΟΥΤΩΝ – ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ε.Ε. και με δ.τ. explor.gr που έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, οδός Μανουσογιάννη αρ. 15 με αρ. ΓΕΜΗ 153000627000 (υπ’ αριθμ. άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ: 1039Ε60000328001) ΑΦΜ 996976777 ΔOY Ηρακλείου (στο εξής θα αναφέρεται ως η «Εταιρεία»). Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://explor.gr/ καθώς και των υπηρεσιών που παρέχει η Εταιρεία. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία, οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Εταιρεία.

1.2 Οι χρήστες της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας της Εταιρείας ή/και οι επισκέπτες τους θα αναφέρονται στο εξής ως «Χρήστες», ανεξάρτητα από το αν προβούν σε τελική εγγραφή στις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

1.3. Εάν κάποιος Χρήστης ή εκπρόσωπος Χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας.

1.4. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας.

1.5. Ο Χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εφαρμογής, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

1.6. Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί χωρίς ειδοποίηση τους Όρους Χρήσης. Ο Χρήστης οφείλει να ελέγχει τους Όρους Χρήσης περιοδικά για όποιες τυχόν αλλαγές.

2. Γενικοί Όροι Χρήσης

2.1. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Αν δε συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους σε οποιαδήποτε στιγμή, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τον κωδικό πρόσβασής σας, το λογαριασμό χρήστη σας ή/και εν γένει την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα. Επιπλέον, την ίδια δυνατότητα έχει ο εκάστοτε ορισμένος ως διαχειριστής της Ιστοσελίδας. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μπορεί να γίνει κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

2.2. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή/και με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μπορεί να απενεργοποιήσει ή διαγράψει άμεσα το λογαριασμό σας και όλες τις σχετικές πληροφορίες και τα αρχεία που συνδέονται με το λογαριασμό σας ή/και να απαγορεύσει οποιαδήποτε περαιτέρω πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες ή/και αρχεία ή στην Ιστοσελίδα και στην εκάστοτε εκδρομή. Επιπλέον, την ίδια δυνατότητα έχει ο εκάστοτε ορισμένος ως διαχειριστής της Ιστοσελίδας.

2.3. Επίσης, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τη διακοπή ή ακύρωση της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα μας ή σε τμήματά της.

2.4. Στα δεδομένα της Ιστοσελίδας έχει πρόσβαση μόνο ο Υπεύθυνος Διαχείρισης της Ιστοσελίδας και εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρείας.

2.5. Με την χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, ως Χρήστης αποδέχεστε ως μέρος της συμβατικής σχέσης μεταξύ των μερών, ότι η Εταιρεία δύναται να επικοινωνεί μαζί σας, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας σας που έχετε εισαγάγει στην Ιστοσελίδα με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών.

3. Αποποίηση Ευθύνης

3.1. Ο τελικός πελάτης-εκδρομέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της εταιρείας και του υπεύθυνου της εκάστοτε εκδρομής πριν και κατά τη διάρκεια της εκδρομής.

3.2. Ο υπεύθυνος της εκδρομής έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την εκδρομή οποιονδήποτε εκδρομέα- τελικό πελάτη, εάν αυτός δεν συμμορφώνεται στους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του, καθώς και εάν η συμπεριφορά του είναι προσβλητική, ενοχλητική ή επικίνδυνη για άλλους εκδρομείς.

Επίσης, τυχόν άρνηση εκδρομέα-τελικού πελάτη να χρησιμοποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της εκδρομής συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από αυτήν.

3.3. Στις παραπάνω περιπτώσεις αποκλεισμού, ο τελικός πελάτης-εκδρομέας δεν λαμβάνει αποζημίωση ούτε επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου της συμμετοχής του.

3.4. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του, αν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται.

3.5. Ως ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα, δεν ευθύνεται για γεγονότα και καταστάσεις, ανωτέρας βίας τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε μη εκτέλεση ή σε πλημμελή εκτέλεση (περιλαμβανομένων των καθυστερήσεων) της δραστηριότητας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για τις όποιες καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμούς (δρόμων, χώρων κλπ.), ατυχήματα, καθυστερήσεις, αλλαγές ή ματαιώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων, σεισμούς, πανδημία, πυρκαγιές κ.α καθώς επίσης και για υπαίτιες ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων προσώπων.

3.6. Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν φθορά του εξοπλισμού του πελάτη ( είτε κατά την εκδρομή είτε κατά τη μεταφορά του εξοπλισμού με πλωτό ή εναέριο μέσο).

3.7. Η Εταιρεία δεν παρέχει υπηρεσίες φύλαξης. Ως εκ τούτου, δεν έχει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια των προσωπικών αντικειμένων των εκδρομέων-τελικών πελατών. Ο κάθε πελάτης- εκδρομέας είναι υπεύθυνος, σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού για τη φύλαξη σε ασφαλές μέρος του διαβατηρίου, των χρημάτων του, εισιτηρίων και εν γένει των προσωπικών του αντικειμένων. Αν χαθεί οτιδήποτε, όποια έξοδα χρειαστούν, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εκδρομέα.

3.8. Είναι ευθύνη των εκδρομέων η προσκόμιση όλων των πιστοποιητικών και δικαιολογητικών που χρειάζονται για να ταξιδέψουν όπως διαβατήρια, θεωρήσεις (βίζες), πιστοποιητικά στρατού, εμβολιασμού, αρνητικού rapid/self test κλπ. Τα παιδιά 12 ετών και άνω πρέπει απαραίτητα να έχουν τα δικά τους διαβατήρια.

4. Κανόνες Συμμετοχής

4.1 Ο συμμετέχων ( πελάτης ) οφείλει να έχει τις απαιτούμενες ικανότητες, γνώσεις, εμπειρία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, που απαιτείται για την συμμετοχή του στη «δραστηριότητα», στην οποία πρόκειται να συμμετάσχει, και να έχει λάβει υπόψη του τις προβλέψεις για τις εν γένει καιρικές συνθήκες κατά το διάστημα πραγματοποίησης της συγκεκριμένης «δραστηριότητας».

4.2. Ο συμμετέχων οφείλει να κρίνει εάν η κατάσταση της υγείας του επιτρέπει την συμμετοχή του σε συγκεκριμένη «δραστηριότητα» και, εάν έχει αμφιβολίες, να συμβουλευτεί γιατρό. Σε περίπτωση, που ο συμμετέχων αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας, οφείλει κατά τη δήλωση συμμετοχής του να ενημερώσει υποχρεωτικώς τους διοργανωτές, ενώ ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας ενδέχεται να του ζητηθεί προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του ιατρού του. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για ενδεχόμενους κινδύνους για την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε συμμετέχοντα, που συνδέονται με τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε «δραστηριότητα» αν δεν έχει ενημερώσει προσηκόντως, έγκαιρα και πλήρως.

4.3. Ο συμμετέχων οφείλει να γνωρίζει τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα της «δραστηριότητας», στην οποία συμμετέχει, και είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την ατομική ασφάλειά του. Εάν δεν γνωρίζει πλήρως τις απαιτήσεις και τους τυχόν κινδύνους, που ενέχει η συγκεκριμένη «δραστηριότητα», οφείλει να ζητήσει πλήρη ενημέρωση από τους διοργανωτές, οι οποίοι θα την παράσχουν .

4.4. Ο συμμετέχων πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία της «δραστηριότητας». Κατ΄ εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί συμμετοχή σε «δραστηριότητα» σε άτομα μικρότερης ηλικίας 6-18 ετών, εφόσον συνοδεύονται από τους γονείς τους ή από άλλο πρόσωπο ή κηδεμόνα.

Ο συμμετέχων υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις της Εταιρείας και του αρχηγού της δραστηριότητας πριν και κατά τη διάρκεια της «δραστηριότητας». Ο αρχηγός της δραστηριότητας έχει το δικαίωμα να αποκλείσει από την «δραστηριότητα» οποιονδήποτε συμμετέχοντα, με άμεση ισχύ, εάν αυτός δεν συμμορφώνεται με αυτούς τους κανόνες, τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις, καθώς και εάν η συμπεριφορά του είναι απρεπής ή ενοχλητική για άλλους συμμετέχοντες. Επίσης, τυχόν άρνηση συμμετέχοντα να χρησιμοποιήσει τον απαραίτητο εξοπλισμό είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της «δραστηριότητας» συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από αυτήν. Στις πιο πάνω περιπτώσεις αποκλεισμού ο συμμετέχων δεν λαμβάνει αποζημίωση ούτε επιστροφή μέρους ή όλου του αντιτίμου της συμμετοχής του και η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη συμμετοχή του σε μελλοντικές «δραστηριότητες».

4.5. Τα προσωπικά στοιχεία κάθε συμμετέχοντα, που αυτός παρέχει στην Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου του καθώς και της κατάστασης της υγείας του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων παρέχει στην Εταιρεία ψευδή ή ανακριβή στοιχεία ή αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία ιδίως για την κατάσταση της υγείας του ή την ικανότητά του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης «δραστηριότητας», είναι αυτός αποκλειστικά υπεύθυνος για τις συνέπειες.

Δήλωση συμμετοχής σε δραστηριότητα γίνεται – το συντομότερο δυνατόν, για την καλύτερη οργάνωσή της – μέσω της ιστοσελίδας στην Εταιρεία ή με εισερχόμενο μήνυμα στο email: [email protected] με τα πλήρη ζητούμενα στοιχεία. Η συμμετοχή κατοχυρώνεται μόνο εφόσον εξοφληθεί το πλήρες αντίτιμο για τη συμμετοχή ή/και η προκαταβολή, όπως αυτό καθορίζεται από την Εταιρεία.

4.6. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ατόμων ορίζεται αναλυτικά σε κάθε επιμέρους “δραστηριότητα”. Συνεπώς, η «δραστηριότητα» μπορεί να μη πραγματοποιηθεί, αν δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός, οπότε η Εταιρεία θα ενημερώνει μέσω email τους συμμετέχοντες χωρίς άλλη υποχρέωση της Εταιρείας.

4.7. Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα στο σημείο αναχώρησης για τη «δραστηριότητα», το οποίο έχει οριστεί από τους διοργανωτές και πρέπει να τηρούν με ακρίβεια τους χρόνους αναχώρησης σε κάθε περίπτωση και τη διάρκεια των στάσεων, που καθορίζει ο αρχηγός της δραστηριότητας. Πρέπει να είναι κατανοητό ότι η μη τήρηση με ακρίβεια των χρόνων μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες αλλαγές και καθυστερήσεις στο πρόγραμμα και προβλήματα μεταξύ των συμμετεχόντων. Η έλλειψη συνέπειας από οποιονδήποτε συμμετέχοντα δίνει το δικαίωμα στον αρχηγό της «δραστηριότητας» να τον αγνοήσει, οπότε ο ασυνεπής δεν δικαιούται καμία επιστροφή του αντιτίμου της «δραστηριότητας» ούτε άλλη αποζημίωσή του.

4.8. Ο αρχηγός της «δραστηριότητας» έχει το δικαίωμα να διαφοροποιήσει ή και να ακυρώσει την ολοκλήρωση της «δραστηριότητας», εάν κατά την κρίση του οι τοπικές καιρικές ή άλλες συνθήκες δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ομάδας ή την επαρκή εκτέλεση της δραστηριότητας.

4.9. Οποιοδήποτε τυχόν παράπονο πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον αρχηγό της δραστηριότητας κατά τη διάρκειά της.

Οι ώρες διεξαγωγής των «δραστηριοτήτων», που αναφέρονται στο πρόγραμμα, υπολογίζονται κατά προσέγγιση και εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες, τις ανάγκες της ομάδας και οποιοδήποτε άλλο παράγοντα μπορεί να τις επηρεάσει.

4.10. Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η τυχόν τοποθέτησή τους στα δωμάτια του ξενοδοχείου ή στο ιστιοπλοϊκό, όπου απαιτείται διανυκτέρευση/σεις, γίνεται με τυχαία σειρά χωρίς συγκεκριμένες προτιμήσεις, διότι δεν είναι γνωστή η ιδιαιτερότητα του κάθε δωματίου.

4.11. Η Εταιρεία έχει καταβάλει κάθε δυνατή φροντίδα και έχει προβεί στις δυνατές προβλέψεις για τη σωστή και επιτυχημένη οργάνωση κάθε δραστηριότητας. Δεν ευθύνεται όμως για γεγονότα και καταστάσεις, που είναι έξω από τη σφαίρα δικής της επιρροής και που μπορεί να οδηγήσουν σε μη εκτέλεση ή σε πλημμελή εκτέλεση ( περιλαμβανομένων των καθυστερήσεων) της δραστηριότητας, όπως -τελείως ενδεικτικά- για τις όποιες καιρικές συνθήκες, απεργίες, αποκλεισμούς (δρόμων, χώρων κλπ.), ατυχήματα, καθυστερήσεις, αλλαγές ή ματαιώσεις δρομολογίων μεταφορικών μέσων κλπ. , καθώς επίσης και για υπαίτιες ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων προσώπων. Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 06 / 02 / 2022